Wijkzorg

Sociale wijkteams in de buurt
Uw buurt beschikt over een sociaal wijkteam. Care4another is daarbij aangesloten. Het sociaal wijkteam biedt diensten die u helpen bij de dagelijkse gang van zaken. De hulp, die wij kunnen bieden via het sociaal wijkteam, bestaat uit het volgende:

Thuisadministratie
Voor als het u niet (geheel) zelf lukt om de administratie voor het huishouden te doen. Zij ondersteunen u bij het in orde maken en houden van het huishoudboekje en administratie, zoals het doen van betalingen.

Maatschappelijk werk
Zij ondersteunen mensen die niet goed in staat zijn om zelfstandig hun zaken af te handelen. Ze helpen bijvoorbeeld door het geven van informatie en advies, en bieden hulp bij het schrijven van brieven of het invullen van formulieren. De maatschappelijk werker kan u ook helpen bij persoonlijke problemen, zoals echtscheiding, lichte psychische problemen en vragen over opvoeding.

Ouderenwerk
Het ouderenwerk / de ouderenadviseurs zijn in staat om de client te ondersteunen bij verschillende problematiek. Denk hierbij aan bijvoorbeeld psychosociale problematiek, emotionele ondersteuning (bijvoorbeeld rouwverwerking) en alle ouderdomsgerelateerde problemen. Ook bieden wij als ouderenwerk casemanagement voor ouderen die last hebben van dementie. Als casemanager helpen wij de ouderen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen en wordt de cliënt ondersteund op verschillende gebieden. Het kan zijn dat het ouderenwerk de ouderenadviseurs eenmalige hulp bieden met bijvoorbeeld het geven van informatie en advies, maar we kunnen ook een langer traject ingaan waarbij wij de cliënt langer ondersteunen in tijden van rouw of bij nodige ondersteuning wat betreft de administratie (kwijtschelding gemeentelijke belastingen e.d.).

Hulp bij dementie
Bij dementie helpen wij de ouderen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen en wordt de client ondersteund in verschillende gebieden. Ook bestaat er een ontmoetingsplaats in de buurt: de Huiskamer van de Buurt is een collectieve voorziening aan senioren/en burgers met beginnende dementie. Bezoekers van de huiskamer doen mee aan allerlei activiteiten zoals: een spelletje spelen, assisteren bij het maken van de soepmaaltijd (bijv. samen de boodschappen voor de soep doen) helpen bij het halen van koffie en thee.

Bijstand van raadslieden
Sociaal raadslieden helpen mensen met sociaal- juridische problemen op het gebied van uitkeringen, arbeidsrecht, belastingen, schulden, huisvesting, onderwijs en familierecht. Zij richten zich veelal op mensen met lagere inkomens en kwetsbare posities. De hulp bestaat uit het geven van informatie en advies, het schrijven van brieven en bezwaarschriften, het invullen van formulieren of bellen met instanties. Naast individuele hulp, ondersteunen sociaal raadslieden ook groepen. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij schuldhulpverlening en ondersteuning intake voedselbank. Sociaal raadslieden zijn breed georienteerd en verwijzen zaken ook door als het te specialistisch is of als er elders een betere voorziening voor is. Bijvoorbeeld een advocaat, de formulierenbrigade, schulddienstverlening of het huurteam. De hulp van de Sociaal Raadslieden is gratis.

We bespreken graag de mogelijkheden van het sociale wijkteam met u en we stemmen de hulp af op al uw behoeften. We zullen u dan aanmelden bij de desbetreffende instantie. De aanmelding wordt besproken in het clientoverleg. Vervolgens wordt er een intake gedaan om de hulpvragen te inventariseren. Op een volgend clientoverleg wordt er gekeken welke hulpverlening het beste bij u past en welke werkzaamheden er nodig zijn om u te ondersteunen. Wij creeren een goed team om u heen zodat u met een gerust hart zo lang mogelijk, op verantwoorde wijze, in uw eigen leefomgeving kunt blijven. Care4another ondersteunt u in iedere moeilijke situatie.