Voor wie

Ouders/ verzorgers

Een kind met een ontwikkelingsstoornis opvoeden vraagt vaak enorm veel van ouders/verzorgers. Het kind vraagt om meer aandacht en energie en het geeft vaak meer problemen op de crèche, school, BSO of sportclub. Ook de omgeving kan niet altijd begrip opbrengen voor de situatie waarin de ouders of verzorgers verkeren. Ouders doen erg hun best, maar krijgen van hun kinderen soms weinig of geen positieve respons terug. De draaglast kan te groot worden en men krijgt het gevoel alsof men de situatie niet aan kan. Dit kan bijzonder vervelend zijn, omdat iedere ouder het allerbeste voor zijn kind wenst.

Care4another heeft ervaring in het professioneel begeleiden van kinderen met een ontwikkelingsstoornis en kan zowel de kinderen als hun ouders/ verzorgers ondersteunen. Samen gaan we op zoek naar de juiste balans, rust en stabiliteit van waaruit aan de ontwikkeling kan worden gewerkt en iemand in zijn of haar element is. Een situatie creëren waarin iedere betrokkene zich fijn voelt. De eigen kracht en het persoonlijk welbevinden staan daarbij voorop.

Gemeenten

Care4another is ontstaan vanuit de droom om de ondersteuning aan onze doelgroep beter en persoonlijker vorm te geven. We zagen hoe ouders en kinderen aanliepen tegen onduidelijkheid, de schotten in het zorgsysteem en winstmaximalisatie van organisaties. In het begin boden we weekendbegeleiding en thuisbegeleiding. We zagen echter dat naarmate de kinderen ouder werden ook de hulpvraag veranderde.

Kinderen met autisme, een verstandelijke beperking en adhd kunnen daar in iedere levensfase hinder van blijven ondervinden. Omdat deze kinderen bijzonder gebaat zijn bij dezelfde vertrouwde begeleiders, vonden wij dat de begeleiders ze ook bij andere hulpvragen zouden moeten kunnen helpen. Vandaar dat wij nu ieder vorm van begeleiding kunnen bieden die onze doelgroep nodig heeft in het leven.

Care4another werkt daarbij nauw samen met haar klanten, hun netwerk, collega’s, bureau jeugdzorg en CIZ. Wij nodigen gemeenten uit om ook met Care4another samen te werken, zodat we er samen voor kunnen zorgen dat inwoners in hun kracht komen te staan. Care4another kan als kleinschalige zorgaanbieder een bijdrage leveren om de langdurige zorg betaalbaar te houden. Door de platte structuur van onze organisatie zijn wij erg flexibel en spelen we in op veranderingen en ondersteuningsvragen. Uitgangspunten die in onze werkwijze geïntegreerd zijn:

 • De klanten centraal stellen en de ondersteuning dichtbij verwezenlijken
 • De eigen kracht en verantwoordelijkheid als uitgangspunt nemen
 • Transparant en vraaggericht in plaats van aanbodgericht werken
 • Zelfredzaamheid en participatie in de samenleving verwezenlijken
 • Samen werken met collega-organisaties
 • Een beroep doen op de sociale netwerken en zodoende ook wijk en buurtgericht te werken
 • Preventief werken om problemen voor te zijn

Care4another ziet door de transitie van de AWBZ, jeugdzorg, participatiewet en de invoering van het passend onderwijs, kansen om de ondersteuning aan kwetsbare burgers dichterbij, kwalitatief beter en nog efficiënter vorm te geven. We verbeteren onze dienstverlening continu, denken vooruit en werken met het oog op kwaliteit en realisme.

We volgen bijvoorbeeld het door het ministerie van Volksgezondheid Welzijn & Sport opgezette traject In Voor Zorg. Dit is een initiatief vanuit de overheid om organisaties toekomstbestendig te maken voor de langdurige zorg en de transities die gaan plaats vinden. Daarnaast zijn we gestart met een pilot om autistische kinderen oudere mensen te laten helpen en andersom, zodat de kinderen leren om zelfredzaam te worden en de ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.

Scholen

Care4another vindt het erg belangrijk om een goede relatie te onderhouden met het onderwijs. Op deze manier kunnen zowel de scholen als Care4another elkaar helpen om een optimale ontwikkeling van de kinderen te bewerkstelligen. Wij delen onze kennis en ervaring graag met scholen en denken mee in het creëren van passende oplossingen en methodieken.

Zo kunnen scholen pedagogische begeleiders van Care4another inzetten om een bijdrage te leveren binnen het onderwijssysteem. Bijvoorbeeld door begeleiding te bieden aan individuele kinderen op school, door stagebegeleiding te geven aan studenten die stage lopen, door specifieke voorlichting te geven aan docenten over ontwikkelingsstoornissen of door samen met school passend onderwijs te creëren dat aansluit bij specifieke leerlingen.

Bedrijven

Care4another ondersteunt werkgevers bij het vinden of begeleiden van werknemers met een ontwikkelingsstoornis zoals autisme, adhd of een verstandelijke beperking. Veel bedrijven hebben dergelijke werknemers in dienst of zijn dat van plan om te gaan doen. Niet zo gek want deze mensen kunnen een grote meerwaarde zijn voor het bedrijf.

 • Ze zijn vaak heel erg gedreven.
 • Ze zijn veelal loyaal naar hun werkgever toe. Het zijn zelden jobhoppers.
 • Ze hebben vaak specifieke kwaliteiten. Zo zijn mensen met autisme bijvoorbeeld vaak heel secuur, detail gericht en beschikken ze over enorm veel kennis.

Het aantrekken van iemand met een beperking past bij het maatschappelijk verantwoord ondernemen en toont de sociale betrokkenheid van een onderneming. Vandaar dat de overheid dit stimuleert. Dit maakt dat het naast een positieve inbreng ook financieel aantrekkelijk kan zijn.

Wel vraagt het leiding geven aan deze mensen soms (tijdelijk) extra kennis en tijd. Bijvoorbeeld bij: onderlinge communicatie, sociale relaties, flexibiliteit, invoelingsvermogen, sociale know-how en (werk-)druk. Care4another heeft deze kennis en:

 • Helpt bij allerlei wettelijke regelingen
 • Zoekt de juiste match tussen persoon en onderneming
 • Geeft uitleg aan directe collega’s en werkgever over de medewerker
 • Brengt structuur in werkzaamheden en omstandigheden
 • Maakt een persoonlijk ontwikkelingsplan voor de medewerker
 • Traint werknemers- en sociale vaardigheden op de werkvloer
 • Maakt de mogelijkheden en beperkingen van de medewerker inzichtelijk
 • Vergroot de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de medewerker
 • Evalueert de voortgang en zorgt er voor dat een werknemer (nog) beter kan functioneren

Hoe de ondersteuning eruit ziet, is helemaal afhankelijk van de persoon en is zodoende resultaatgericht maatwerk. Doordat wij sommige van deze mensen ook op andere levensgebieden zoals wonen en vrije tijd begeleiden, hebben we veel kennis van de persoon. We gaan altijd uit van de eigen kracht. Deze proberen we af te stemmen op de persoonlijke omstandigheden en de behoeftes van zowel de werknemer als de werkgever. De ondersteuning kan worden gefinancierd door UWV, AWBZ, gemeente of door werkgevers zelf.